Downloads

Sitet har to adresser, der alle leder til samme site.
I kan dele den version I synes passer bedst i jeres sammenhæng.

spot-paa-arbejdsmiljoet.dk

spot-på-arbejdsmiljøet.dk

 

Hent flyeren som pdf

 

Hent banner – 1500 × 342 px png

 

Hent billede – 1024 x 300 px jpg

 

Hent billede – 1024 x 300 px jpg

 

Hent billede – 1024 x 300 px jpg

 

Hent billede – 1024 x 300 px jpg

 

Hent billede – 600 x 1224 px png

 

Hent logo – 747 × 488 px png

 

Hent logo – 747 × 488 px png

 

Hent logo – 906 × 667 px png

NCC

Sikkerhedschef Helle Rømer og arbejdsmiljørepræsentant Flemming Gyllensteen fortæller om, hvordan man har samarbejdet på virksomheden, og hvad man har opnået.

Derfor gik vi i gang

Medarbejderne havde en udfordring med slid på kroppen ved tunge løft af skiltefødder og rejste denne problemstilling i arbejdsmiljøorganisationen. Der kommer generelt mange ideer fra medarbejderne til, hvad der bør arbejdes med – og der lægges fra ledelsesside vægt på en åben tilgang til at finde løsninger og til hurtig handling på de udfordringer, der er.

Hvad har vi gjort

Da der ikke umiddelbart fandtes en god løsning på problemet, blev der nedsat en lille arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmiljørepræsentanten og et par medarbejdere, der normalt har opgaven med at opsætte skiltefødder.

Der blev taget kontakt til flere leverandører, og man fandt en leverandør, som kunne udvikle og levere vognen. Udviklingen af vognen skete på møder i arbejdsgruppen, hvor forskellige modeller kunne drøftes og afprøves. Der blev undervejs informeret opad og nedad i virksomheden.

Resultatet er, at man nu har udviklet en motoriseret vogn, som kan samle skiltefødderne op og hæve og sænke dem til det niveau, hvor de skal anvendes. Samtidig kan den tage flere skiltefødder ad gangen. Rampen på traileren blev også ændret, så det nu er nemt at tranportere skiltefødder på den nye vogn til og fra traileren.

Hvad har vi opnået

Det tunge arbejde og sikkerheden er forbedret væsentligt. Manuelle løft og tranport af de ca. 30 kg tunge skiltefødder er erstattet med en motoriseret vogn. Og der kan være mange løft på en dag. Herudover er trafiksikkerheden forbedret, da skiltefødderne nu transporteres til og fra trailer bagtil, hvor man tidligere tog dem manuelt fra siden af traileren.

Den umiddelbare gevinst er, at man ikke er så træt og øm i armene, som tidligere. Men man vurderer også, at det har resulteret i færre sygedage. Og det giver arbejdsglæde, at der bliver lyttet og taget hånd om de udfordringer, der er. Det gør det også nemmere at fastholde medarbejdere. Så samlet set har samarbejdet giver bedre teams, hvilket medvirker til sikkerhed og kvalitet i opgaveløsningen og generelt et bedre arbejdsmiljø.

Tømrermester Mads Stadsgaard

Tømrermester Mads Stadsgaard og medarbejderrepræsentant Kian Winther fortæller om, hvordan man har samarbejdet på virksomheden, og hvad man har opnået.

Derfor gik vi i gang

Virksomheden var i gang med at indføre et nyt it-system, som bl.a. skulle håndtere materialeregistrering og arbejdssedler. Under et besøg fra Bam-Bus blev det foreslået, at der samtidig blev arbejdet med at få arbejdsmiljøhensyn ind i planlægningen af arbejdet. Det blev startskuddet til, at man på virksomheden gik sammen om en egentlig indsats.

Hvad har vi gjort

Ledelse og medarbejdere har samarbejdet om at udvikle skemaer og huskelister til diverse arbejdssituationer, så det fx fremgår, hvilke værnemidler og tekniske hjælpemidler, der skal medtages og anvendes på opgaverne. Samtidig er der links til relevante BFA-vejledninger, hvor medarbejderne kan se, hvordan arbejdet konkret skal udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Huskelisterne blev ophængt synligt der, hvor materialerne skal læsses i bilerne.

Desuden har der været stort fokus på orden og ryddelighed både på værkstedet og hos kunderne. Fx opsættes der poser ved siden af savene på værkstedet, så affald kan smides direkte ud i stedet for at lande på gulvet med risiko for faldulykker og ekstraarbejde, når det senere skal samles op.

Herudover har der været arbejdet med holdningsændring. Et vigtigt værktøj her har været at anvende billeder af konkrete situationer fra hverdagen, hvor sikkerheden har været i top, eller hvor der har været problemer. Billederne forsynes med en grøn farve, hvis tingene er i orden og en rød farve og en forklaring, hvis tingene ikke er i orden. Billederne, som både ledelse og medarbejdere byder ind med, indgår i personalemøder, hvor der samtidig sendes et ledelsesmæssigt signal om, at sikkerheden skal være i orden.

Hvad har vi opnået

Vi har fået meget mere fokus på arbejdsmiljø og arbejder langt mere systematisk med dette end tidligere. Vi har samtidig fået en bedre dialog mellem ledelse og medarbejdere og er blevet bedre til at tale om løsninger i forhold til planlægning af arbejdet og sikkerhed.

Det er ikke indtrykket, at det store fokus på sikkerhed koster på bundlinjen, da det ofte er mere effektivt at bruge tekniske hjælpemidler og det mindsker sygefravær pga. fx ondt i ryggen. Og der er også positiv respons fra kunderne.

FA Stillads

FA Stillads v. direktør Stefan Nyvang Kringel-bach og medarbejderrepræsentant Anders Frimann Falch fortæller om hvordan man har samarbejdet på virksomheden, og hvad man har opnået.

Derfor gik vi i gang

Hos FA stillads var der tunge løft, når stilladserne skal håndteres. Det slider på kroppen, og man vil samtidig gerne fastholde medarbejderne og undgå ulykker og belastninger. Fra ledelsens side er man optaget af, at medarbejdere skal holde mange år endnu, og derfor er det vigtigt, at stilladset ikke er tungt at håndtere. Derfor besluttede man at gøre noget ved de tunge løft af stilladsdele.

Hvad har vi gjort

Vi har gennemført en intern undersøgelse omkring vægten på de tunge stilladsdele og afprøvet nye letvægtsstilladser. På baggrund af undersøgelsen valgte man at skifte stilladsudstyret ud med noget, der er lettere.

På virksomheden har man desuden samarbejdet om at indføre et certificeret system, som betyder, at hele stilladsmontagen bliver grebet an på en ny måde. Gennem grundigt tilsyn har man hele tiden fokus på kvaliteten af det enkelte stillads, så bl.a. sikkerheden i orden.

Hvad har vi opnået

Det tunge arbejde med stilladserne medfører mindre belastninger på kroppen. Og så giver det arbejdsglæde. Det, at ledelsen går foran og forbedrer arbejdsmiljøet, giver generelt arbejdsglæde, og som medarbejder tænker man, at det er meget bedre at gå på arbejde, når der er styr på tingene.

Gode råd til samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheden

Drøft ”samarbejde om arbejdsmiljø” på virksomheden. Involver både ledelse og ansatte/repræsentanter for de ansatte. Gør det evt. som et led i den årlige arbejdsmiljødrøftelse eller revision af jeres APV.
Lav en liste over jeres arbejdsopgaver.
Gennemgå listen og tal om, hvor samarbejdet om arbejdsmiljø med fordel kan gøres bedre. Samt hvilken effekt en forbedring kan have på fx arbejdsmiljøet og effektiviteten.
Prioriter hvad I fremover vil samarbejde bedre om. Fx indkøb af nye maskiner, ”forretningsgange” i virksomheden eller planlægning af opgavernes udførelse.
Vær konkret, gør det enkelt og aftal hvem der gør hvad.
Når det har fungeret i et stykke tid kan I drøfte, om det fungerer bedre nu, eller om der er noget, der skal justeres.
Eksempler på hvad man kan samarbejde om:
  • Anskaffelse af tekniske hjælpemidler. Afprøv og drøft fordele og ulemper ved forskellige tekniske hjælpemidler – inden der træffes beslutning om indkøb.
  • ”Forretningsgange” i virksomheden, som kan være forældede, besværlige eller blot er til irritation. Gennemgå og drøft, om de kan ændres og dermed forbedre arbejdsmiljøet.
  • Udarbejdelse af lister med billeder af, hvad man skal huske at have med ud på de forskellige opgaver. Det kan fx også laves i forbindelse med ordresedlerne.

Kemp & Lauritzen A/S

Arbejdsmiljøkoordinator Susse Krogh og arbejdsmiljørepræsentant Frank Rasmussen fortæller om, hvordan man har samarbejdet på virksomheden, og hvad man har opnået.

Derfor gik vi i gang

I 2016 skete der en voldsom stigning i antallet af arbejdsulykker i forhold til året før. Nogle af disse var alvorlige og kunne have været fatale. For virksomheden betød dette, at man skulle omsætte for næsten 200 millioner for at finansiere udgifterne til ulykkerne. Dette kaldte på handling.

Hvad har vi gjort

Topledelsen er gået foran og har påpeget, at man ønsker at vende denne udvikling.

Topledelsen og arbejdsmiljøorganisationen har på møder drøftet, hvilke initiativer, som kunne iværksættes. Følgende er besluttet og det meste er gennemført:

  • Træning af arbejdsmiljøorganisationen i at analyse og forbygge arbejdsulykker.
  • Undervisning af alle medarbejdere i hvordan man undgår at hændelser gentager sig – også på andre lokaliteter.
  • Sikkerhedshåndbog er udarbejdet.
  • Udlevering af sikkerhedsrygsæk med værnemidler til medarbejdere, der har behov for det.
  • Gennemføre et 3 timers sikkerhedskursus for samtlige medarbejdere med en test.
  • Kampagner om relevante emner om sikkerhed fx hvordan man undgår ulykker ved stigearbejde.

Herudover tænkes arbejdsmiljø ind i planlægning, herunder i tilbudsgivning, projektering og i udførelse af arbejdet.

Hvad har vi opnået

Antallet af ulykker er halveret på et år.